Ulgi dla nowych firm

Założenie nowej firmy wiąże się nie tylko z nowymi wyzwaniami, ale także z wydatkami na sprzęt, lokal i inne niezbędne rzeczy. Aby wspomagać nowych przedsiębiorców, prawo przewiduje ulgi składkowe oraz ulgi podatkowe.

Ulgi składkowe dotyczą obniżek składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 2005 roku obowiązuje nowa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej postanowieniami nowopowstałym firmom przysługują ulgi w okresie 2 lat od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wymiar składki na ubezpieczenie społeczne, w tym rentowe, chorobowe, emerytalne, stanowi zadeklarowana kwota nie mniejsza niż 30% wartości minimalnego wynagrodzenia – od stycznia 2011 wynosi ono 1386 zł brutto. Jeszcze jedną nowością jest możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. W tym czasie podatnik nie musi opłacać składek a jednocześnie nie traci prawa do ulgi ZUS dla nowych firm.

Świeżoupieczeni przedsiębiorcy oraz Mali podatnicy mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji z „pomocy de minimis” (pomoc publiczna nieprzekraczająca 200 tysięcy euro). Wartość wszystkich amortyzowanych środków nie może przekraczać 100 tysięcy euro. Odpisy amortyzacyjne wlicza się do kosztów uzyskania przychodu, wtedy zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy są mniejsze. Taką amortyzację można zapewnić specjalistycznym maszynom i urządzeniom, kotłom, maszynom energetycznym, środkom transportu z wyjątkiem samochodów osobowych.

Jak założyć działalność gospodarczą – krótki poradnik.

Pierwszy etap na jakim znajduje się przyszły przedsiębiorca jest dosyć oczywisty – to etap przemyślenia rodzaju działalności, jej zakresu i sposobu prowadzenia. Jeżeli wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane a decyzja podjęta, trzeba zacząć załatwiać sprawy formalne. Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić tradycyjnie, udając się do urzędu gminy /miasta, lub poprzez stronę internetową ceidg.gov.pl. Wypełnieni formularza on-line jest możliwe pod warunkiem posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowanego weryfikowanym certyfikatem lub profilu zaufanego ePUAP. Jeżeli petent ich nie posiada, musi osobiście dostarczyć wypełniony i wydrukowany wniosek. Złożenie go powoduje, że jednocześnie odpowiednie urzędy nadadzą firmie numer NIP oraz REGON.

Niezmiernie istotną sprawą jest wybór formy opodatkowania. Przedsiębiorca ma wybór – może zostać podatnikiem VAT lub nie, chyba że przychód firmy przekracza 50 000 zł rocznie – wtedy podatek musi zostać odprowadzony. Niektórym przedsiębiorcom nie opłaca się bycie VAT-owcem, pomimo tego, że mogą oni odpisywać koszty prowadzenia firmy od podatku. Zgłoszenie VAT to koszt wysokości 170 zł.

W ZUS-ie każdy przedsiębiorca jest jednocześnie płatnikiem i ubezpieczonym. Stosownego zgłoszenia do ZUS należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności. Przedsiębiorca indywidualny wypełnia druk ZFA oraz ZUA (do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) lub ZZA (tylko ubezpieczenie zdrowotne). Natomiast osoba zakładająca spółkę musi wypełnić jeszcze druk ZPA. Nowi przedsiębiorcy mają przez dwa pierwsze lata prowadzenia działalności dość wysokie ulgi w odprowadzaniu składek.

Jeżeli przedsiębiorca chce zatrudniać pracowników, musi powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy (PIP) oraz Sanepid. Należy podać rodzaj i zakres działania firmy oraz liczbę pracowników. Szczególnie rygorystyczne przepisy obowiązują tych właścicieli firm, którzy pracują w branży spożywczej i gastronomicznej.

Niektóre profesje wymagają otrzymania specjalnej licencji, na przykład przewozy lotnicze, usługi detektywistyczne, usługi ochroniarskie. Z kolei inne zawody należą do tzw. działalności regulowanej. Jest ich wiele – począwszy od indywidualnej praktyki lekarskiej po handel środkami ochrony roślin.

Nie stanowi obowiązku założenie firmowego konta bankowego i pieczątki, ale praktyka pokazuje, że warto to zrobić. Transakcji można dokonywać gotówką lub przez prywatne konto pod warunkiem, że nie przekracza kwoty 15 000 euro. Natomiast pieczątka jest wymagana przez niektóre banki podczas zaciągania kredytu lub świadczenia innych usług finansowych. I jeszcze jedna istotna sprawa – rozliczanie się co miesiąc może przysporzyć sporo problemu tym, którzy nie do końca orientują się w kwestii odliczania podatków i nowinek prawnych, dlatego warto skorzystać z pomocy dobrej i zaufanej księgowej.

Dofinansowania z UE. Programy operacyjne. Część 3.

Ci, którzy nie załapują się na wcześniej wymienione programy mają szansę na uzyskanie środków z programów regionalnych, które nie są zarządzane centralnie a podlegają administracji poszczególnych województw. Regionalne Programy Operacyjne, w liczbie 16, współfinansują projekty realizowane na skalę danego województwa a są one z reguły związane z ochroną i promocją zdrowia, edukacją, rozwojem miast, turystyką, promocją regionu, kształtowaniem społeczeństwa informacyjnego. Priorytety każdego województwa są podobne, zawsze ważne będzie na przykład wspieranie małych i średnich firm.

Osobny rozdział stanowi Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, który obejmuje województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Uwarunkowania historyczne doprowadziły do tego, że wschodnia część Polski jest znacznie słabiej rozwinięta niż część zachodnia. Aby wyrównać przyspieszyć tempo rozwoju i wyrównać poziom między tymi regionami, stworzono właśnie ten program. Jego zadaniem jest między innymi zadbanie o poprawę jakości dróg, dostęp do szybkiego internetu, promocja usług turystycznych.

Na zupełnie inną skalę działa Europejska Współpraca Terytorialna, która składa się z wielu programów. Jednym z nich jest Program Współpracy Transgranicznej, który w Polsce łączy następujące regiony:

  • województwo zachodniopomorskie – Maklemburgia / Brandenburgia
  • województwo lubuskie – Brandenburgia
  • Polska – Czechy
  • Polska – Słowacja
  • Polska – Litwa
  • Polska – Saksonia
  • południowy Bałtyk

Ze środków tego programu korzystają podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje, samorządy terytorialne z wymienionych regionów pod warunkiem, że w ich projekt zaangażowane są dwie strony i obydwie z projektu odnoszą korzyści. Partnerzy muszą działać na terenie, który uwzględnia program.

Natomiast Program Operacyjny Pomoc Techniczna ma wspierać działanie wszystkich innych projektów a właściwie wszystkich instytucji odpowiedzialnych za ich zarządzanie, wdrażanie i pośredniczenie. Zadanie Pomocy Technicznej polega na pilnowaniu, aby informować obywateli jakie dotacje im przysługują oraz koordynować pracami nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i podejmowaniem decyzji w sprawie pomocy finansowych w taki sposób, aby nie ulegały one opóźnieniom.