Czy warto zostać VATowcem?

faktura

Wreszcie zdecydowałeś się na poważny krok w swojej karierze zawodowej. Wiesz już jakiego rodzaju działalność chcesz otworzyć i czym się zajmować. Masz świetny biznes plan i współpracowników, wytypowanych spośród swoich znajomych. Pozostały już tylko formalności, których dopełnienie, umożliwi Ci otwarcie firmy. czytaj więcej

Dofinansowania z UE. Programy operacyjne. Część 3.

Ci, którzy nie załapują się na wcześniej wymienione programy mają szansę na uzyskanie środków z programów regionalnych, które nie są zarządzane centralnie a podlegają administracji poszczególnych województw. Regionalne Programy Operacyjne, w liczbie 16, współfinansują projekty realizowane na skalę danego województwa a są one z reguły związane z ochroną i promocją zdrowia, edukacją, rozwojem miast, turystyką, promocją regionu, kształtowaniem społeczeństwa informacyjnego. Priorytety każdego województwa są podobne, zawsze ważne będzie na przykład wspieranie małych i średnich firm.

Osobny rozdział stanowi Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, który obejmuje województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Uwarunkowania historyczne doprowadziły do tego, że wschodnia część Polski jest znacznie słabiej rozwinięta niż część zachodnia. Aby wyrównać przyspieszyć tempo rozwoju i wyrównać poziom między tymi regionami, stworzono właśnie ten program. Jego zadaniem jest między innymi zadbanie o poprawę jakości dróg, dostęp do szybkiego internetu, promocja usług turystycznych.

Na zupełnie inną skalę działa Europejska Współpraca Terytorialna, która składa się z wielu programów. Jednym z nich jest Program Współpracy Transgranicznej, który w Polsce łączy następujące regiony:

 • województwo zachodniopomorskie – Maklemburgia / Brandenburgia
 • województwo lubuskie – Brandenburgia
 • Polska – Czechy
 • Polska – Słowacja
 • Polska – Litwa
 • Polska – Saksonia
 • południowy Bałtyk

Ze środków tego programu korzystają podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje, samorządy terytorialne z wymienionych regionów pod warunkiem, że w ich projekt zaangażowane są dwie strony i obydwie z projektu odnoszą korzyści. Partnerzy muszą działać na terenie, który uwzględnia program.

Natomiast Program Operacyjny Pomoc Techniczna ma wspierać działanie wszystkich innych projektów a właściwie wszystkich instytucji odpowiedzialnych za ich zarządzanie, wdrażanie i pośredniczenie. Zadanie Pomocy Technicznej polega na pilnowaniu, aby informować obywateli jakie dotacje im przysługują oraz koordynować pracami nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i podejmowaniem decyzji w sprawie pomocy finansowych w taki sposób, aby nie ulegały one opóźnieniom.

Fundusze Europejskie – skąd i dla kogo?

Środki finansowe, jakimi dysponuje unia Europejska, pochodzą z trzech źródeł: z ceł pobieranych od towarów przywożonych z państw spoza Unii, z podatku VAT (określony procent podatku każde państwo musi oddać do wspólnoty), oraz ze środków pochodzących z dochodu narodowego (każde państwo płaci 0,73% swojego PNB do budżetu unijnego – jest to największy zastrzyk finansowy).

Składka odprowadzana do budżetu Unii zależy od zamożności poszczególnych państw. Kraje bogatsze odprowadzają zatem większe składki. Jednak nie jest to równoznaczne z tym, że otrzymują większe dotacje. Przykładem państwa, które więcej korzysta niż płaci jest Polska. W 2007 roku Polacy zyskali 7,8 miliarda euro dotacji, co po odliczeniu wpłaconej składki dało około 5,1 miliarda euro – tyle zyskaliśmy w ciągu jednego roku.

Aż 44% wydatków UE przeznaczona jest na zwiększenie konkurencyjności i spójności w obrębie wspólnoty. Co to oznacza w praktyce? Unia chce zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku międzynarodowym, przede wszystkim w produkcji rolnej i handlu, ale dba także o to, żeby kraje i regiony należące do Unii były na poziomie życia w zakresie finansowym. To dlatego biedniejsze kraje dostają obfitsze środki finansowe przeznaczone na rozwój.

Dotację może otrzymać nie tylko przedsiębiorca, ale także organizacja pozarządowa, gmina, szkoła oraz inne podmioty. Jednak nigdy nie pochodzi ona w całości ze środków unijnych. W programie na lata 2007-2013 podział zakłada piętnastoprocentowy udział budżetu danego państwa.

Osoba lub instytucja zainteresowana pozyskaniem dotacji musi zapoznać się z programami, które wyszczególniają kto może starać się o dofinansowanie oraz w jakim celu. Obecnie funkcjonują następujące programy:

 • Program Innowacyjna Gospodarka
 • Program Rozwój Polski Wschodniej
 • Program Infrastruktura i Środowisko
 • Program Pomoc Techniczna
 • Program Kapitał Ludzki
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • 16 Programów Regionalnych
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i obszarów rybackich 2007-2013”.