Faktura VAT

Faktura VAT to najczęściej spotykany dokument sprzedażowy. Czasami jest mylona z rachunkiem. Jeden i drugi dokument potwierdza dokonanie zakupu/sprzedaży, z tą różnicą, że faktura jest wystawiana przez VAT-owców, tzn. przedsiębiorców, którzy zgłosili swoje firmy na druku VAT-R. Od tamtego momentu są zobowiązani do wystawiania faktur a nie rachunków.

Informacje, jakie powinny znaleźć się na fakturze są ściśle określone przez prawo a konkretnie przez rozporządzenie Ministra Finansów. Dane jakie powinna zawierać faktura to:

  • imiona i nazwiska sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy
  • oznaczenie dokumentu napisem „Faktura VAT” oraz jej numer
  • numer NIP sprzedawcy i nabywcy (w przypadku, gdy nabywcą jest osoba prywatna, która nie prowadzi działalności gospodarczej NIP nie jest wymagany)
  • data wystawienia faktury
  • nazwa sprzedawanego towaru/usługi
  • ilość sprzedanego towaru
  • cena brutto i cena netto
  • stawka VAT oraz jej wartość

Wypisanie wymaganych danych jest trochę czasochłonne, dlatego warto pomyśleć o usprawnieniu tej czynności. Najprostszym sposobem jest posługiwanie się programem komputerowym stworzonym specjalnie do wystawiania faktur.

Usługi i handel – największy potencjał gospodarczy

Handel, i usługi to najważniejsza gałąź gospodarki. W krajach wysokorozwiniętyh to właśnie te działy są dominujące, w przeciwieństwie do krajów słaborozwiniętych, gdzie pierwsze skrzypce gra rolnictwo.

Sektor usług zatrudnia ponad połowę czynnych zawodowo Polaków, których jest około 16 milionów. Przemysł „zabiera” około 30% pracowników a rolnictwo 15. Statystyki pokazują jak niewspółmierna jest struktura zatrudnienia do struktury Produktu Krajowego Brutto. Usługi wygenerowały aż 65% PKB w 2006 roku, natomiast przemysł 30% a rolnictwo tylko niespełna 3%. Jak widać dynamiczny rozwój sektora usług znacznie wyprzedza rolników, którzy nie nadążają za nowoczesną technologią.

Wewnętrzna wymiana handlowa jest niezmiernie istotna, ale żeby odnieść wyraźny zysk, państwo musi sprzedawać na zewnątrz. W 2008 roku eksport towarów przyniósł 190 miliardów złotych zysku. Naszymi głównymi partnerami są Niemcy, którym sprzedajemy nieco więcej towarów niż od nich kupujemy. Na dalszych pozycjach pod względem wartości eksportowanych towarów znajdują się Włochy, Francja, Czechy i Wielka Brytania. Najbardziej chodliwymi artykułami są maszyny i środki transportu, różnego rodzaju półprodukty, żywność i zwierzęta.

Niestety, ciągle więcej importujemy niż eksportujemy. Wartość towarów przywożonych zza granicy wyniosła aż 213 milionów złotych, a należą do nich: różnego rodzaju maszyny, towary średnioprzetworzone, artykuły chemiczne, paliwa, minerały, oleje. Wysoka wartość importu spowodowana jest między innymi przez konieczność kupowania gazu i paliw, gdyż Polska jest uboga w złoża ropy naftowej.

Właśnie dlatego drugim naszym partnerem (obok Niemiec) jest Rosja. Na trzecim miejscu znajdują się Chiny, które w ostatnich latach stają się światową potęgą gospodarczą nastawioną na eksport. Poza podium uplasowały się Włochy i Francja.

Pomoc de minimis

Od 1 stycznia 2007 roku nowy przedsiębiorca może starać się o pomoc zwaną pomocą de minimis. Nie może ona przekraczać 200 tysięcy euro w ciągu 3 lat. Dla branż związanych z transportem drogowym kwota ta wynosi 100 tysięcy euro. Taka pomoc może być finansowana w całości lub częściowo przez Unię Europejską.

Aby określić łączną kwotę pomocy należy ustalić łączną kwotę pomocy otrzymaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzednich lat. Prawo do przyjęcia takiej pomocy wydaje odpowiedni organ prawny danego państwa. Wyznacza on także datę przyznania pomocy.

 Nad przestrzeganiem prawidłowego przebiegu pomocy de minimis czuwa Komisja Europejska. Każde państwo ma obowiązek ułatwiania przedsiębiorcom uzyskiwania takiej pomocy a jednocześnie musi pilnować prawidłowego jej przyznawania. Założeniem tego rodzaju pomocy jest wspieranie przedsiębiorczości bez naruszania zasad wolnego rynku. Dlatego kwoty te nie muszą być notyfikowane przez Komisje Europejską, której zadaniem jest kontrolowanie tego, czy w danym państwie członkowskim nie przyznaje się grantów, które zaburzają zasady gospodarki wolnorynkowej i uczciwej konkurencji. Z założenia, małe kwoty nie są w stanie tego zrobić. Jednak w przypadku bezprawnego pobierania środków, prawo przewiduje zwrot pomocy.

 Pomoc de minimis może polegać na odroczeniu zapłacenia podatku, rozłożeniu płatności na raty lub umorzeniu podatku w całości lub częściowo, co w praktyce zdarza się bardzo rzadko. Taka ulga może być wykorzystana tylko w przypadku uzasadnionego interesu podatnika lub interesu publicznego.

 Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy de minimis. Wyłączeni są z niej między innymi ci, którzy zajmują się rybołówstwem, przemysłem węglowym, transportem towarów a także ci, którzy wytwarzają podstawowe produkty rolne.