Pomoc de minimis

Od 1 stycznia 2007 roku nowy przedsiębiorca może starać się o pomoc zwaną pomocą de minimis. Nie może ona przekraczać 200 tysięcy euro w ciągu 3 lat. Dla branż związanych z transportem drogowym kwota ta wynosi 100 tysięcy euro. Taka pomoc może być finansowana w całości lub częściowo przez Unię Europejską.

Aby określić łączną kwotę pomocy należy ustalić łączną kwotę pomocy otrzymaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzednich lat. Prawo do przyjęcia takiej pomocy wydaje odpowiedni organ prawny danego państwa. Wyznacza on także datę przyznania pomocy.

 Nad przestrzeganiem prawidłowego przebiegu pomocy de minimis czuwa Komisja Europejska. Każde państwo ma obowiązek ułatwiania przedsiębiorcom uzyskiwania takiej pomocy a jednocześnie musi pilnować prawidłowego jej przyznawania. Założeniem tego rodzaju pomocy jest wspieranie przedsiębiorczości bez naruszania zasad wolnego rynku. Dlatego kwoty te nie muszą być notyfikowane przez Komisje Europejską, której zadaniem jest kontrolowanie tego, czy w danym państwie członkowskim nie przyznaje się grantów, które zaburzają zasady gospodarki wolnorynkowej i uczciwej konkurencji. Z założenia, małe kwoty nie są w stanie tego zrobić. Jednak w przypadku bezprawnego pobierania środków, prawo przewiduje zwrot pomocy.

 Pomoc de minimis może polegać na odroczeniu zapłacenia podatku, rozłożeniu płatności na raty lub umorzeniu podatku w całości lub częściowo, co w praktyce zdarza się bardzo rzadko. Taka ulga może być wykorzystana tylko w przypadku uzasadnionego interesu podatnika lub interesu publicznego.

 Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy de minimis. Wyłączeni są z niej między innymi ci, którzy zajmują się rybołówstwem, przemysłem węglowym, transportem towarów a także ci, którzy wytwarzają podstawowe produkty rolne.

Ulgi dla nowych firm

Założenie nowej firmy wiąże się nie tylko z nowymi wyzwaniami, ale także z wydatkami na sprzęt, lokal i inne niezbędne rzeczy. Aby wspomagać nowych przedsiębiorców, prawo przewiduje ulgi składkowe oraz ulgi podatkowe.

Ulgi składkowe dotyczą obniżek składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 2005 roku obowiązuje nowa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej postanowieniami nowopowstałym firmom przysługują ulgi w okresie 2 lat od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wymiar składki na ubezpieczenie społeczne, w tym rentowe, chorobowe, emerytalne, stanowi zadeklarowana kwota nie mniejsza niż 30% wartości minimalnego wynagrodzenia – od stycznia 2011 wynosi ono 1386 zł brutto. Jeszcze jedną nowością jest możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. W tym czasie podatnik nie musi opłacać składek a jednocześnie nie traci prawa do ulgi ZUS dla nowych firm.

Świeżoupieczeni przedsiębiorcy oraz Mali podatnicy mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji z „pomocy de minimis” (pomoc publiczna nieprzekraczająca 200 tysięcy euro). Wartość wszystkich amortyzowanych środków nie może przekraczać 100 tysięcy euro. Odpisy amortyzacyjne wlicza się do kosztów uzyskania przychodu, wtedy zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy są mniejsze. Taką amortyzację można zapewnić specjalistycznym maszynom i urządzeniom, kotłom, maszynom energetycznym, środkom transportu z wyjątkiem samochodów osobowych.