Dofinansowania z UE. Programy operacyjne. Część 2.

Rybacy oraz zakłady przetwórstwa rybnego mają swój program o nazwie „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. środki są bardzo skromne w porównaniu z programem dla rolników, ale zawsze warto się postarać o pieniądze na modernizację statku, zamianę statku rybackiego na wycieczkowy czy nawet złomowanie statku. Zyskać mogą także hodowcy ryb, którzy chcą zainwestować w obiekty, wyposażenie techniczne, środki transportu lub założyć hodowlę od podstaw. Oprócz indywidualnych przedsiębiorców dotację otrzymują także porty, przystanie rybackie oraz miejsca wyładunków. Program finansuje również kampanię promocyjną dotyczącą spożywania ryb i produktów rybnych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) opiera się na strategii pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Duży nacisk kładzie na takie obszary jak edukacja, aktywizacja zawodowa, integracja społeczna, poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Działania polegają głównie na organizowaniu szkoleń, seminariów, doradztwie – wszystko to na szczeblu regionalnym i centralnym.

Unia Europejska nieustannie dba o rozwój, dlatego stworzyła Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest popieranie szeroko rozumianej innowacyjności i rozwoju. Na środki finansowe w ramach tego programu mogą liczyć te podmioty, które zajmują się najnowszymi technologiami oraz ich wdrażaniem, czyli różnego rodzaju przedsiębiorstwa, ośrodki naukowe oraz instytucje. Działania obejmują projekty o szerokiej skali, dlatego pomysły na skalę lokalną i regionalną muszą obejść się smakiem. Priorytetem jest wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki oraz podniesienie poziomu nauki i technologii, a także zwiększenie ilości miejsc pracy. Pieczę nad realizacją zadań projektu trzymają ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dofinansowania z UE. Programy operacyjne. Część 1.

Polska jest jednym z krajów, które ciągle więcej korzystają z funduszy unijnych niż płaca składek. O pomoc finansową mogą ubiegać się prywatni przedsiębiorcy, instytucje państwowe jak i organizacje pozarządowe. Jednak aby otrzymać środki, trzeba najpierw złożyć stosowny wniosek. Dlatego trzeba wcześniej zapoznać się z zasadami przyznawania dofinansowań.

Aby usystematyzować i uporządkować proces przyznawania dofinansowań, Komisja Europejska uzgadnia Narodową Strategię Spójności, na podstawie których tworzy się Programy Operacyjne wyznaczające priorytety. Wniosek o dofinansowanie jest przyjęty, jeżeli spełnia wszystkie kryteria formalne i jej zgodny z tymi właśnie priorytetami. Poznaj najważniejsze cele programów, aby wiedzieć, gdzie szukać grantów.

Program Infrastruktura i Środowisko pochłonie w sumie w latach 2007-2013 ponad 37 miliardów euro. Jego główne zadanie to poprawa atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju poprzez między innymi ulepszenie infrastruktury technicznej, w skład której wchodzi transport, energetyka, dostarczanie wody, usuwanie ścieków i odpadów. Dobrej jakości drogi i sprawny transport to mają być wabikiem dla nowych inwestorów. Program nie zapomina o ochronie środowiska i kwestiach związanych z ekologią, a także ochronie zdrowia i dziedzictwa kulturalnego. Z funduszy tego programu realizowane są przede wszystkim duże inwestycje, obejmujące obszar większy niż jedno województwo.

Na drugim miejscu pod względem wielkości inwestycji stoi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, który „zabierze” aż 17 miliardów euro. Środki z niego trafiają do rolników, przetwórców rolnych oraz gmin wiejskich w formie dotacji. Rolnicy a także właściciele lasów mogą uzyskać pomoc finansową na zakup potrzebnego sprzętu, unowocześnienie sprzętu lub wprowadzenia znaku jakości towarów, chronionego oznaczenia geograficznego. Pomoc mogą otrzymać także rolnicy dopiero rozpoczynający swoją działalność. Otrzymają pieniądze na reklamę lub pokrycie kosztów prowadzenia działalności. O środki finansowe mogą ubiegać się także producenci przetworów mlecznych, owoców, warzyw, pieczarek, mięs – dotacje mogą przeznaczyć na zbudowanie i wyposażenie swoich zakładów. Gminy wiejskie lub małe miejscowości mają możliwość wybudowania wodociągów, boisk, świetlic, placów zabaw lub innym miejsc użyteczności publicznej pod warunkiem, że stworzą Lokalną Grupę Działania. Jeżeli grupa ustali plan imprez kulturalnych to także ma szansę na pieniądze.

Fundusze Europejskie – skąd i dla kogo?

Środki finansowe, jakimi dysponuje unia Europejska, pochodzą z trzech źródeł: z ceł pobieranych od towarów przywożonych z państw spoza Unii, z podatku VAT (określony procent podatku każde państwo musi oddać do wspólnoty), oraz ze środków pochodzących z dochodu narodowego (każde państwo płaci 0,73% swojego PNB do budżetu unijnego – jest to największy zastrzyk finansowy).

Składka odprowadzana do budżetu Unii zależy od zamożności poszczególnych państw. Kraje bogatsze odprowadzają zatem większe składki. Jednak nie jest to równoznaczne z tym, że otrzymują większe dotacje. Przykładem państwa, które więcej korzysta niż płaci jest Polska. W 2007 roku Polacy zyskali 7,8 miliarda euro dotacji, co po odliczeniu wpłaconej składki dało około 5,1 miliarda euro – tyle zyskaliśmy w ciągu jednego roku.

Aż 44% wydatków UE przeznaczona jest na zwiększenie konkurencyjności i spójności w obrębie wspólnoty. Co to oznacza w praktyce? Unia chce zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku międzynarodowym, przede wszystkim w produkcji rolnej i handlu, ale dba także o to, żeby kraje i regiony należące do Unii były na poziomie życia w zakresie finansowym. To dlatego biedniejsze kraje dostają obfitsze środki finansowe przeznaczone na rozwój.

Dotację może otrzymać nie tylko przedsiębiorca, ale także organizacja pozarządowa, gmina, szkoła oraz inne podmioty. Jednak nigdy nie pochodzi ona w całości ze środków unijnych. W programie na lata 2007-2013 podział zakłada piętnastoprocentowy udział budżetu danego państwa.

Osoba lub instytucja zainteresowana pozyskaniem dotacji musi zapoznać się z programami, które wyszczególniają kto może starać się o dofinansowanie oraz w jakim celu. Obecnie funkcjonują następujące programy:

  • Program Innowacyjna Gospodarka
  • Program Rozwój Polski Wschodniej
  • Program Infrastruktura i Środowisko
  • Program Pomoc Techniczna
  • Program Kapitał Ludzki
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  • 16 Programów Regionalnych
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i obszarów rybackich 2007-2013”.