Zawieszenie działalności a ulgi podatkowe

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może, na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy, zawiesić działalność gospodarczą. Takie udogodnienie zostało wprowadzone 20 września 2008 roku. Należy zgłosić zamiar zawieszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wystarczy podać dane firmy oraz okres, na jaki działalność ma przestać funkcjonować. Do tego trzeba złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Jeżeli firma ma status spółki partnerskiej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, należy także zawiadomić właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Jeżeli po 24 miesiącach przedsiębiorca nie wznowi działalności, zostanie ona wykreślona z ewidencji przez odpowiedni urząd. Abu wznowić działalność wystarczy zgłosić ten fakt do CEIDG. Zgłoszenia są wolne od opłat.

W czasie przerwy, przedsiębiorca nie opłaca składek na ZUS od prowadzonej działalności. Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza utraty prawa do ulg dla nowych firm. Ulga jest kontynuowana po upływie czasu zawieszenia, jednak nie dłużej niż 24 miesiące. Niestety, czas zawieszenia wlicza się do okresu, w którym podatnik ma prawo do ulgi. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli Kowalski założył firmę 1 stycznia 2011 roku to przysługują mu ulgi na składki ZUS do końca roku, nawet jeżeli w tym czasie zawiesza działalność na przykład na 3 miesiące.  Czas zawieszenia nie przedłuża okresu „ulgowego”. Jeżeli zawiesił działalność od lipca do końca września, to od października do grudnia nadal opłaca składki z przysługującą mu ulgą.