Kontrola fiskusa – część 2

Opisałem już, jakich przygotowań należy dokonać przed przyjęciem kontroli fiskusa. Chcąc ułatwić lekturę, ten wpis dotyczyć będzie już samej procedury kontroli. Tego, co powinniśmy zrobić podczas jej trwania. Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy i kontrolerów.

 

Jak przyjąć kontrolę podatkową?

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest wpuszczenie kontroli na teren przedsiębiorstwa – tam też powinny być przechowywane wszystkie dokumenty dotyczące działalności. Jeżeli przedsiębiorca nie może zrobić tego osobiście, powinien wyznaczyć osobę, która w jego imieniu przyjmie kontrolerów. Pamiętać należy o tym, że powinna być to jedna osoba, delegowana do tego specjalnie przez przedsiębiorcę.

Kontrola obejmuje cały teren przedsiębiorstwa, dlatego przedsiębiorca musi go udostępnić by kontrolerzy mogli ustalić wiarygodność ksiąg.

Obowiązki przedsiębiorcy wobec kontroli fiskusa:

  • Udostępnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli (cisza, czyste pomieszczenie – najlepiej z dużym stołem)
  • Udostępnienie odpowiednich ksiąg i akt, jakie kontrola obejmuje
  • W razie podejrzeń o nierzetelność przedsiębiorca jest zobligowany wydać dokumenty kontrolującym na czas trwania kontroli.
  • Na żądanie kontrolujących przedsiębiorca ma obowiązek przedstawić tłumaczenie dokumentów finansowych sporządzonych w językach obcych.
  • Kontrolerzy mogą zażądać dokonania dokumentacji fotograficznej, filmowej, czy dokonać nagrania dźwiękowego. Materiały te mogą posłużyć w stwierdzeniu niezgodności w księgach.
  • W razie zastrzeżeń przedsiębiorca musi przedstawić wyjaśnienia w sprawie przedmiotu kontroli – na to zazwyczaj ustala się konkretny termin.

Odnośnie ostatniego punktu szczególnie warto podkreślić rolę reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy. Można również wynająć specjalistę, który zna się na kontrolowanym biznesie.

 

Jakie są prawa przedsiębiorcy wobec kontroli podatkowej?prawo

Przedsiębiorca może towarzyszyć kontrolerom, obserwować ich czynności kontrolne. Może składać zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli, a jeżeli podczas kontroli dokonano szkód ma prawo odszkodowania w postępowaniu cywilnym. Również, jeżeli kontrola narusza przepisy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec postępowaniom kontrolnym.

Ponadto przedsiębiorca ma prawo:

  • wymagać od kontrolujących by przestrzegali przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedsiębiorstwa.
  • do brania udziału w przeprowadzaniu dowodów z oględzin, zeznań świadków lub opinii biegłych. W tym celu musi być uprzednio powiadomiony (co najmniej 3 dni przed terminem). Powiadomienie o przeprowadzaniu dowodu z oględzin wymaga jedynie uprzedniego poinformowania – nie potrzeba ustalania terminu 3 dni.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*