Pracownik samorządowy: jakie ma uprawnienia?

firma

Co reguluje uprawnienia samorządowego pracownika? Przepisy zawarte w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Co możemy do nich zaliczyć?

Co z tymi uprawnieniami?

Na łamach portalu Infor.pl można przeczytać, że do uprawnień pracowników samorządowych zaliczyć możemy chociażby dodatek za wieloletnia pracę. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, do samorządowemu pracownikowi przysługuje ono stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych zawodowych kwalifikacji. Przysługuje mu:

umowa zlecenie-wynagrodzenie zasadnicze,
-dodatek za wieloletnią pracę,
-nagroda jubileuszowa.-jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz
-dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Co ciekawe, ściśle określonych przypadkach, pracownikom samorządowym przysługują także różnego rodzaju dodatki. Przykładowo wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście i marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny. Jeżeli zaś chodzi o pracownika samorządowego, to może mu zostać przyznany dodatek specjalny, a tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Może on również otrzymać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy. Warto odnotować, że za wieloletnią pracuje po pięciu latach pracy przysługuje mu dodatek w wysokości wynoszącej pięć procent miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Za każdy dalszy rok pracy wzrasta on o jeden procent aż do osiągnięcia dwudziestoprocentowego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

wspolpracownicy

Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

• po 20 latach pracy — 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
• po 25 latach pracy— 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
• po 30 latach pracy— 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
• po 35 latach pracy— 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
• po 40 latach pracy — 300 % wynagrodzenia miesięcznego;
• po 45 latach pracy— 400 % wynagrodzenia miesięcznego.
W związku z przejściem na emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

• po 10 latach pracy — dwumiesięcznego wynagrodzenia;
• po 15 latach pracy — trzymiesięcznego wynagrodzenia;
• po 20 latach pracy — sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, jubileuszowej nagrody i odprawy o charakterze jednorazowym w związku z przejściem na emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia, a także inne okresy, jeśli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 894779_here_we_go___Warto odnotować, że samorządowemu pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonuje zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom samorządowej sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy. Za pracę wykonaną na polecenie przełożonego w nadliczbowych godzinach pracownikowi samorządowemu przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*