Odszkodowanie należne pracownikowi: podlega ochronie przed potrąceniem?

Na łamach portalu Infor.pl przypomniano, że ochronie podlega wynagrodzenie za pracę, natomiast zakaz dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę to jeden z jej sposobów. Jeżeli chodzi o przypadki i należności, które mogą podlegać potrąceniu, to wyraźnie wyliczają je przepisy. Co jednak zrobić z odszkodowaniem, które należy się pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?

Co z tym odszkodowaniem?

Kodeks pracy określa kolejno kolejność, granice oraz terminy dokonywania potrąceń. Co przewiduje przywołany przepis? „Wynagrodzenie za pracę” pracownika, nie definiując jednakże tego pojęcia. Co ciekawe, miarodajnej definicji wynagrodzenia nie zawierają także inne przepisy kodeksu pracy.

 

umowa smieciowa

Nie określają one, jakie składniki (świadczenia) się w nim mieszczą. Co powoduje brak wyraźnego wskazania? Że w praktyce rodzą się wątpliwości, czy i kiedy potrąceń można dokonać. Dla praktyki okoliczność ta ma istotne znaczenie. „Wynagrodzenie za pracę”, zgodnie z przyjętym rozumieniem, obejmuje wszystkie składniki (stałe i zmienne, obligatoryjne i dodatkowe) wypłacane pracownikowi okresowo w zamian za jego pracę, o charakterze majątkowo – przysparzającym. Okres ochrony przed potrąceniem był jednak do tej pory rozumiany szeroko. Z tego powodu ochroną przed potrąceniem obejmowano zarówno wynagrodzenie, w powyższym rozumieniu, jak też inne świadczenia traktowane na tym gruncie, czyli wynagrodzenie i zasługujące na ochronę z tej racji, że ustawodawca nadał im podobną rolę do wynagrodzenia. Na łamach Infor.pl podkreślono, że dotyczy to w szczególności ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany wypoczynkowy urlop wypoczynkowy, emerytalnych odpraw i z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także nagrody jubileuszowej niebędącej premią. Warto odnotować, że różna była ocena odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem prawa w kontekście ochrony przed potrąceniem.

Według początkowych ustaleń odszkodowanie takie podlega takiej ochronie, ale następnie odmówiono takiemu odszkodowaniu ochrony. Kwestię tę ostatecznie rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z dnia 17 stycznia 2013 roku (II PZP 4/12). Sąd uznał, że odszkodowanie (przysługujące pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art. 55 § 11 k.p.) nie podlega ochronie przed potrąceniem.

businnesman

Skoro jednak brak jest jeszcze uzasadnienia do uchwały, stanowisko w niej wyrażone można próbować argumentować z wykorzystaniem uzasadnienia do postanowienia SN przekazującego opisany problem do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi SN z dnia 2 października 2012 roku (II PZP 2/12). W orzeczeniu stwierdzono, iż (wobec umiejscowienia przepisu zakazującego potrąceń w rozdziale II Działu trzeciego kodeksu pracy, który dotyczy ochrony wynagrodzenia za pracę) nie ma podstaw by obejmować nim także inne świadczenia (odszkodowania), regulowane w innych rozdziałach tego Działu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*