Własna firma: jak ją założyć?

Wiele trudności przysporzyć może zarówno założenie, jak i prowadzenie firmy. Jak to zrobić? Ministerstwo Gospodarki przygotowało specjalny poradnik.

Jak to się robi?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), dalej: „s.d.g.”, podstawowym, a także pierwszym w kolejności, obowiązkiem osoby fizycznej, która zamierza wykonywać gospodarczą działalność na terytorium RP, jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 14 ust. 1 s.d.g.).

ocena 360 stopni

We wniosku przedsiębiorca ma prawo o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia gospodarczej działalności niż dzień złożenia wniosku (art. 14 ust. 3 s.d.g.).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 – 2 s.d.g. osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG,
w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki i za pośrednictwem platformy elektronicznej usług administracji publicznej. Na wskazany adres poczty elektronicznej system teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku. Wniosek o wpis do CEIDG może być także złożony na formularzu w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłany listem poleconym. Wpis do CEIDG jest bezpłatny.

Należy również zauważyć, że poza możliwością wykonywania działalności przez osoby fizyczne wpisane do ewidencji gospodarczej działalności istnieje możliwość wykonywania działalności gospodarczej w innych formach organizacyjno prawnych, ale po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie innych aktów prawnych jak chociażby ustawa – Kodeks spółek handlowych. Te pozostają we właściwości Ministra Sprawiedliwości.

biurkowpracy

Na co należy też zwrócić uwagę? Ano na fakt, że poszczególne rodzaje działalności mogą być objęte szczegółowymi regulacjami w zakresie ich wykonywania. Przepisy te mogą uzależniać podjęcie i wykonywanie danego rodzaju gospodarczej działalności od posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych bądź uzyskania koncesji, zezwolenia, wpisu do rejestru regulowanej działalności bądź licencji. Warto dodać, że zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585) przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie gospodarczej działalności może skorzystać z preferencji, w której za podstawę ustalenia składek przyjmuje się kwotę trzydziestu procent minimalnego wynagrodzenia. Kiedy przysługuje mu prawo do obniżonych składek? Wyłącznie przez dwadzieścia cztery pierwsze miesiące prowadzenia działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*